Acceptatie van de voorwaarden

Safetel heeft haar website ingericht als service naar klanten, adviseurs en dealers. Wanneer u de site bezoekt, bevestigt u dat u kennis heeft genomen van de hieronder-staande voorwaarden en dat u hiermee akkoord gaat. Mocht u niet met de hieronderstaande voorwaarden akkoord gaan, dan dient u deze site onmiddelijk te verlaten.

Intellectuele eigendomsrechten

Alles wat op de site vermeld staat is onderhevig aan intellectuele eigendoms-rechten van Safetel of de oorspronkelijk maker van het materiaal. Hierbij kunt u o.a. denken aan tekeningen, logo's, foto's, teksten en de grafishe vormgeving van de websites. Ter bescherming van de belangen van Safetel en derden staat het u vrij materiaal van deze sites te bekijken, te downloaden, te kopieëren, af te drukken en te distribueren, zolang: - het materiaal uitsluitend ter informatie wordt gebruikt; - het materiaal uitsluitend voor niet-commerciële doeleinden wordt gebruikt, tenzij u hiervoor de uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming heeft ontvangen van Safetel; - kopieën van het materiaal de vermelding van het auteursrecht van Safetel bevatten.

Afwijzing garantie

Hoewel het nauwkeurige verstrekken van informatie op deze websites een doelstelling van Safetel is, aanvaarden wij op geen enkel moment de verantwoordelijkheid voor de nauwkeurigheid ervan. Safetel behoudt zich het recht voor om op elk moment, zonder de bezoeker hiervan voorafgaand op de hoogte te brengen, de informatie welke is weergegeven op deze sites te wijzigen. De gegevens op deze sites zijn bedoeld om de gebruiker algemene informatie te verschaffen over Safetel en vormt geen enkele waarborg. Safetel wijst in deze alle garanties, in welke vorm dan ook, af.

Actualiteit websites

De informatie op deze websites, ook nieuwsberichten, kan mogelijk niet meer actueel zijn. Safetel is niet verplicht, en kan hiertoe ook niet verplicht gehouden worden, de informatie op deze websites actueel te houden.

Aansprakelijkheid

Safetel is niet aansprakelijk voor schade, in welke vorm dan ook, die voortvloeit uit het gebruik dan wel het niet kunnen gebruiken van de informatie op deze websites, ook al is Safetel op de hoogte gebracht van de mogelijkheid hiervan.

Links

Deze site kan hyperlinks bevatten naar sites van derden. Safetel is niet verantwoordelijk voor de inhoud van die sites noch voor het materiaal dat u mogelijkerwijs op die sites kunt downloaden, bovendien kunnen voor die sites afwijkende voorwaarden gelden. Safetel biedt u deze mogelijkheid zuiver en alleen aan voor uw gemak.

Verkrijgbaarheid van producten

Alle op deze sites vermelde producten en beschrijvingen hiervan kunnen onderhevig zijn aan veranderingen. Neem contact op met Safetel indien u meer specifieke productinformatie wenst te ontvangen.

Goed gebruik

Het is verboden onwettig, bedreigend, aanstootgevend, lasterlijk of anderszins kwetsend materiaal op deze websites te plaatsen of via deze website te versturen. Tevens is het niet toegestaan van deze websites gebruik te maken op een manier die andere gebruikers zou kunnen hinderen of anderszins de goede werking van deze websites en de hier achterliggende programmatuur zou kunnen aantasten.

Uw gegevens

Alle informatie die door de gebruiker op deze websites wordt geplaatst of achtergelaten, wordt als niet-vertrouwelijk en niet-eigen beschouwd. Safetel kan de door de gebruiker achtergelaten informatie uitwisselen of gebruiken voor welk doel dan ook. Als de gebruiker informatie op deze website achterlaat welke een persoonlijk karakter heeft, geeft de gebruiker zijn akkoord dat Safetel deze informatie voor eigen bedrijfsdoeleinden mag gebruiken in Nederland dan wel daarbuiten. Voor verdere informatie betreffende de behandeling van persoonlijke gegevens verwijzen wij naar onze Privacy Statement.