ALGEMENE VOORWAARDEN SAFETEL BENELUX B.V.

 

Artikel 1: Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 

1.    ‘Safetel’: De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Safetel Benelux B.V., gevestigd te (5926 RK) Venlo aan de Holleweg 6a , ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 140.89.667, BTW nummer: NL8161.15.291.B01;

2.    ‘Opdrachtgever’: De (rechts)persoon die aan Safetel een opdracht verstrekt c.q. die bij Safetel een bestelling plaatst c.q. met wie Safetel een overeenkomst sluit;

3.    ‘Website’: Alle internetpagina’s van Safetel, waaronder de pagina’s die behoren tot de website met url: www.safetel.nl, safetel.de, Safetel.be en Safetel.eu.

              

Artikel 2: Toepasselijkheid

1.   Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, rechtsbetrekkingen, offertes en overeenkomsten waarbij Safetel goederen en/of diensten van welke aard ook levert.

2.   Afwijkingen en aanvullingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

3.   Door het plaatsen van een bestelling en/of het verstrekken van een opdracht aanvaardt de opdrachtgever deze algemene voorwaarden. Safetel kan deze algemene voorwaarden wijzigen. De gewijzigde voorwaarden gaan in zodra door de opdrachtgever een nieuwe opdracht wordt verstrekt of een nieuwe bestelling wordt geplaatst.

4.   Toepasselijkheid van verkoopvoorwaarden, leveringsvoorwaarden of andere voorwaarden van de derden wordt door Safetel uitdrukkelijk van de hand gewezen.

5.   Deze algemene voorwaarden zijn tevens van toepassing indien Safetel voor de uitvoering van de overeenkomst derden dient in te schakelen.

6.   Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen partijen gebonden zijn zich in te spannen om in goed overleg een vervangend beding vast te stellen dat geldig is en de oorspronkelijke bedoelingen van partijen zo veel als mogelijk benadert.

7.   Safetel kan steeds (nadere) eisen stellen aan communicatie tussen partijen of het verrichten van rechtshandelingen per e-mail.

 

Artikel 3: Aanbiedingen

1.   Alle aanbiedingen en andere uitingen van Safetel zijn vrijblijvend, tenzij door Safetel schriftelijk en uitdrukkelijk anders is aangegeven. De opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens hem aan Safetel opgegeven eisen, specificaties en andere gegevens waarop Safetel haar aanbieding baseert.

2.   Aanbiedingen van Safetel gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.

3.   Safetel kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de opdrachtgever had behoren te begrijpen dat de aanbieding dan wel een onderdeel van de aanbieding een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

 

Artikel 4: Totstandkoming overeenkomsten

1.   Behoudens het hierna gestelde komt een overeenkomst eerst tot stand door ondertekening van de offerte of overeenkomst van Safetel door de opdrachtgever, respectievelijk op de dag van verzending (per e-mail) van de schriftelijke bevestiging door Safetel van de offerte of de (al dan niet schriftelijke) overeenkomst.

2.   Een door Safetel afgegeven opdrachtbevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven.

3.   Opdrachtgever verstrekt vóór het uitbrengen van de offerte en/of het sluiten van de overeenkomst aan
Safetel alle voor Safetel relevante informatie ter uitbrenging van de offerte en/of het sluiten van de overeenkomst. Opdrachtgever zal Safetel voorts alle informatie en gegevens verstrekken die redelijkerwijs noodzakelijk zijn ter uitvoering van de overeenkomst.

4.   Overeenkomsten tot levering van zaken en/of diensten binden Safetel eerst na schriftelijke bevestiging of na bevestiging per e-mail. Feitelijke uitvoering door Safetel of een door Safetel (per e-mail) verzonden factuur staat gelijk aan een schriftelijke bevestiging van het aanbod.

5.   Indien niet binnen 8 dagen schriftelijk of per e-mail de juistheid van de schriftelijke bevestiging wordt betwist, zijn Safetel en opdrachtgever hieraan gebonden.

6.   Later gemaakte afspraken, toezeggingen, wijzigingen, aanvullingen en annuleringen zijn eerst van kracht na een schriftelijke akkoordverklaring of akkoordverklaring per e-mail van de zijde van Safetel.

7.   Voor werkzaamheden waarvoor naar hun aard en omvang geen offerte en/of opdrachtbevestiging wordt verzonden, geldt de factuur en/of de aflevering bon tevens als opdrachtbevestiging welke wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven. Te zake van het in dit artikel gestelde is de administratie van Safetel beslissend behoudens schriftelijk tegenbewijs.

8.   Alle overeenkomsten worden door Safetel aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat de wederpartij, uitsluitend ter beoordeling van Safetel, voldoende kredietwaardig is voor de geldelijke nakoming van de overeenkomst.

9.   Safetel behoudt zich te allen tijde het recht voor om zonder opgaaf van redenen opdrachten en/of bestellingen te weigeren.

 

Artikel 5: Prijs

1.   Alle prijzen zijn, tenzij anders aangegeven, in Euro’s uitgedrukt exclusief omzetbelasting (BTW), andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd, verpakkingskosten, transportkosten en transportverzekering.

2.   Indien na de datum van de totstandkoming van de overeenkomst één of meer kostprijsfactoren verhoging ondergaan of een verhoging optreedt van uitvoerrechten of andere rechten of belastingen of een verhoging van de wisselkoers van de Euro ten opzichte van de buitenlandse valuta waarin Safetel de zaken kocht, ook al geschiedt dit vanwege voorzienbare omstandigheden, is Safetel gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig te verhogen zonder dat opdrachtgever het recht heeft de overeenkomst te beëindigen. Indien reeds een gedeelte van de overeengekomen zaken en/of diensten is geleverd, is het bepaalde in artikel 5 lid 3 onverkort van toepassing ten aanzien van de door Safetel nog te leveren zaken en/of diensten.

3.   Partijen zullen in de overeenkomst de datum of data waarop Safetel de vergoeding voor de overeengekomen prestaties aan opdrachtgever in rekening brengt, vastleggen. Facturen worden door de opdrachtgever betaald volgens de op de factuur vermelde betalingscondities.

4.   Safetel is bevoegd voor de nakoming van de betalingsverplichtingen zekerheidsstelling te verlangen en/of uitsluitend onder rembours af te leveren, alsmede nakoming van de overeenkomst op te schorten totdat aan voormelde zekerheidsstelling naar genoegen van Safetel is voldaan.

5.   Indien opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet tijdig betaalt, is opdrachtgever zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling nodig is, over het openstaande bedrag wettelijke (handels) rente verschuldigd.

6    Indien opdrachtgever na aanmaning of ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan Safetel de vordering uit handen geven, in welk geval opdrachtgever naast het dan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden is tot vergoeding van alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, waaronder kosten berekend door externe deskundige(n) naast de in rechte vastgestelde kosten. Tevens is opdrachtgever de door Safetel gemaakte kosten van een mislukte mediation verschuldigd indien opdrachtgever bij vonnis wordt veroordeeld tot geheel of gedeeltelijke betaling van het openstaande bedrag.

 

Artikel 6: Betaling en incassokosten

1.   Alle betalingen dienen binnen de op de factuur vermelde termijn door Safetel te zijn ontvangen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

2.   Facturen worden door opdrachtgever betaald volgens de op de factuur vermelde betalingscondities. Bij gebreke van een specifieke regeling zal opdrachtgever binnen 30 dagen na factuurdatum betalen. Opdrachtgever is niet gerechtigd tot verrekening of opschorting van een betaling.

3.   Door het verstrijken van de betalingstermijn is de wederpartij van rechtswege in verzuim en is Safetel gerechtigd over het openstaande bedrag een rente van 1 % per maand te berekenen vanaf het moment waarop uiterlijk diende te zijn betaald tot aan de dag der algehele voldoening. Hierbij wordt een gedeelte van de maand als een gehele maand aangemerkt.

4.   Indien niet op de vervaldag is voldaan zijn alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten van welke aard ook die Safetel moet maken tot een verhaal van haar vordering(en) op de wederpartij voor rekening van de in verzuim zijnde wederpartij. De buitengerechtelijke kosten worden begroot op 15 % van de hoofdsom met een minimum van € 250,00. Indien Safetel aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze kosten voor vergoeding in aanmerking.

5.   In geval van niet of niet tijdige betaling is Safetel bevoegd verdere levering van zaken of diensten op te schorten tot het moment waarop de opdrachtgever zijn betalingsverplichtingen volledig is nagekomen, de betaling van verschuldigde rente en kosten daaronder begrepen.

6.   Safetel is gerechtigd bij of na de totstandkoming van de overeenkomst, alvorens (verder) te presteren, van opdrachtgever een voorschot te verlangen. Indien tussen opdrachtgever en Safetel betaling van een voorschot is overeengekomen, zal Safetel niet eerder presteren dan dat het voorschot aan Safetel is voldaan.

 

Artikel 7: Beschrijvingen, modellen, hulpmiddelen en adviezen

1.   In catalogi, websites of andere reclame-uitingen vermelde gegevens, productspecificaties, hoedanigheden, afbeeldingen, tekeningen, maat-, inhouds- en gewichtsopgaven e.d. zijn slechts bindend indien en voor zover deze uitdrukkelijk zijn opgenomen in een door partijen ondertekende overeenkomst of een door Safetel ondertekende opdrachtbevestiging, onverminderd het vermelde in artikel 7.5.

2.   Door Safetel uitgebrachte offertes, alsmede door Safetel vervaardigde of verstrekte specificaties, productinformatie, tekeningen, berekeningen, onderzoeksresultaten, beschrijvingen, modellen, gereedschappen, software (programmatuur) e.d. blijven eigendom van Safetel, ongeacht of daarvoor kosten in rekening zijn gebracht.

3.   De informatie die in een en ander besloten ligt of ten grondslag ligt aan de productie-, fabricage- en methoden, zaken, en software (programmatuur) blijft exclusief voorbehouden aan Safetel, ongeacht of daarvoor opdrachtgever kosten in rekening zijn gebracht.

4.   Opdrachtgever garandeert dat de in artikel 7.3 vermelde informatie, behoudens de uitvoering van de overeenkomst, niet anders dan met schriftelijke toestemming van Safetel wordt gekopieerd, aan derden wordt getoond, aan derden bekend wordt gemaakt of aan derden ter beschikking wordt gesteld in welke vorm dan ook.

5.   Alle door Safetel verstrekt adviezen, berekeningen, mededelingen en opgaven omtrent capaciteiten, resultaten van door Safetel te leveren zaken en/of te verrichten werkzaamheden zijn geheel vrijblijvend en worden door Safetel verstrekt bij wijze van niet bindende informatie.

6.   Geringe afwijkingen van de gebruikelijke toleranties en/of van de tussen partijen uitdrukkelijk overeengekomen samenstellingen, hoedanigheden, maten capaciteiten en/of resultaten van de door Safetel te vervaardigen en/of te leveren zaken en/of te verrichten werkzaamheden geven opdrachtgever geen grond tot ontbinding van de overeenkomst, reclame en/of schadevergoeding.

 

Artikel 8: Verzending en levering

1.   Het bepaalde in dit artikel geldt indien in de tussen Safetel en opdrachtgever gesloten overeenkomst geen andersluidende regelingen zijn overeengekomen. 

2.   Safetel bepaalt de wijze van verzending en verpakking, tenzij opdrachtgever Safetel ter zake tijdig schriftelijk anders instrueert en Safetel zich kan vinden in deze instructies. Verpakking wordt door Safetel niet teruggenomen.

3.   Indien de zaken worden verzonden met vervoermiddelen van Safetel of door in haar opdracht werkende expediteurs, dan geschiedt de levering door aanbieding der zaken aan het door opdrachtgever aan Safetel opgegeven postadres en afgifte aan de natuurlijke persoon die zich op het afleveradres bevindt.

4.   Tenzij de zaken door opdrachtgever aan het magazijn van Safetel worden afgehaald, reizen zij met een vervoermiddel naar keuze van Safetel. Verlangt de opdrachtgever een andere wijze van vervoer, dan komen extra kosten daarvan voor zijn of haar rekening.

5.   Indien de zaken tevergeefs op het afleveradres worden aangeboden of op het postkantoor worden afgeleverd, is dit voor risico van de opdrachtgever.

6.   De vrachtkosten zijn voor rekening van de opdrachtgever, tenzij de vrachtkosten zijn ingecalculeerd in de prijs, in welk geval Safetel dat uitdrukkelijk en schriftelijk aangeeft.

7.   Betreffende overeenkomsten beneden een door Safetel vast te stellen bedrag kunnen door Safetel naast de verzendkosten, de administratie- en handelingskosten apart in rekening worden gebracht.

8.   In de gevallen waarin de zaken door de opdrachtgever worden afgehaald, geschiedt levering zodra de zaken het magazijn of het bedrijfsterrein van Safetel verlaten. In deze gevallen worden de zaken steeds voor eigen rekening en risico van de opdrachtgever vervoerd, zelfs wanneer uit de (vervoers-)documenten anders mocht blijken.

9.   De opdrachtgever dient voor ontvangst te tekenen. Dit is slechts anders indien de opdrachtgever gronden voor weigering heeft op basis van de wet.

10. Indien de opdrachtgever de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies noodzakelijk voor de levering, zullen de zaken worden opgeslagen voor rekening en risico van de opdrachtgever.

11. Aan de leveringsplicht van Safetel zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door Safetel geleverde zaken aan de opdrachtgever zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder tot volledig bewijs van het aanbod tot levering, behoudens tegenbewijs.

12. In geval van weigering van de aangeboden zaken komen retourvracht en opslagkosten, alsmede het risico van beschadiging of teloorgang van de geweigerde zaken geheel voor rekening van de opdrachtgever, tenzij de opdrachtgever op goede gronden het recht op ontbinding van de koop of de vervanging van de zaak inroept.

 

Artikel 9: Risico en eigendomsovergang

1.   Nadat de betreffende zaken het opslagterrein van Safetel hebben verlaten, dan wel dadelijk nadat de zaken gelden als geleverd in de zin van artikel 8, draagt de opdrachtgever het risico voor alle directe en indirecte schade die aan of door deze zaken mochten ontstaan.

2.   De zaken reizen voor rekening en risico van Safetel tot aflevering van de zaken aan opdrachtgever. Retourzendingen van opdrachtgever reizen voor diens rekening en risico.

3.   Schade aan zaken veroorzaakt door vernieling van verpakking is voor rekening en risico van opdrachtgever.

4.   Indien de opdrachtgever Safetel voor zichzelf of voor derden zaken ter bewerking, reparatie, inspectie, opslag of anderszins ter beschikking stelt, berusten deze zaken onder Safetel voor rekening en risico van opdrachtgever. Opdrachtgever dient zelf zorg te dragen voor een adequate verzekering van deze zaken.

 

 

Artikel 10: Leveringstermijnen

1.   Alle door Safetel genoemde of overeengekomen (leverings)termijnen zijn naar beste weten vastgesteld op grond van de gegevens die bij het aangaan van de overeenkomst aan Safetel bekend waren.

2.   De door Safetel opgegeven leveringstermijnen geschieden steeds bij benadering en betreffen geen fatale termijnen, tenzij zulks anders uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen. De leveringstermijn gaat in nadat alle noodzakelijk gegevens in het bezit van Safetel zijn en het voorschot, indien en voor zover dit is overeengekomen, door opdrachtgever is betaald.

3.   Safetel spant zich er naar behoren voor in overeengekomen (leverings)termijnen zoveel mogelijk in acht te nemen. De enkele overschrijding van een genoemde of overeengekomen (leverings)termijn brengt Safetel niet in verzuim. In alle gevallen, derhalve ook indien partijen schriftelijk en uitdrukkelijk een uiterste termijn zijn overeengekomen, komt Safetel wegens tijdsoverschrijding eerst in verzuim nadat opdrachtgever haar schriftelijk in gebreke heeft gesteld.

4.   Safetel is niet gebonden aan al dan niet uiterste (leverings)termijnen die vanwege buiten haar macht gelegen omstandigheden die zich na het aangaan van de overeenkomst hebben voorgedaan, niet meer gehaald kunnen worden. Evenmin is Safetel gebonden aan een al dan niet uiterste leveringstermijn als partijen een wijziging van de inhoud of omvang van de overeenkomst (meerwerk, wijziging van specificaties, etc.) zijn overeengekomen. Indien overschrijding van enige termijn dreigt, zullen Safetel en opdrachtgever zo spoedig mogelijk in overleg treden.

5.   Safetel is verplicht de opgegeven leveringstermijn zoveel mogelijk in acht te nemen, doch is niet aansprakelijk voor de gevolgen van overschrijding die Safetel redelijkerwijs niet heeft kunnen voorzien. Zodanige overschrijding verplicht Safetel niet tot enige vergoeding, noch geeft zij opdrachtgever het recht de order te annuleren of de afname te weigeren.

6.   Onverminderd hetgeen in deze algemene voorwaarden omtrent de verlenging van de leveringstermijn is bepaald, wordt de leveringstermijn verlengd met de duur van de vertraging die aan de zijde van Safetel ontstaat ten gevolge van de niet voldoening door opdrachtgever aan enige uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting of van hem te vragen medewerking met betrekking tot de uitvoering van de overeenkomst. Safetel is gerechtigd tot nakoming van de overeenkomst door middel van deelleveranties, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen en/of de aard van de overeenkomst zich daartegen verzet. 

 

Artikel 11: Verpakking en hoedanigheid

1.   Het geleverde wordt geacht te voldoen aan de tussen partijen geldende kwaliteitseisen en privaat- en publiekrechtelijk voorgeschreven kwaliteitseisen, alsmede aan alle verdere van overheidswege vastgestelde dwingende eisen, behoudens tegenbewijs.

 

Artikel 12: Voorbehoud van eigendom, zaakvorming, retentie en zekerheidsstelling

1.   Alle aan opdrachtgever geleverde zaken blijven eigendom van Safetel totdat alle bedragen die opdrachtgever verschuldigd is voor de krachtens de overeenkomst geleverde of te leveren zaken of verrichte of te verrichten werkzaamheden, evenals overige bedragen waaronder begrepen boeten, rente en kosten, die opdrachtgever wegens het tekortschieten in de betalingsverplichting is verschuldigd, volledig aan Safetel zijn voldaan.

2.   De opdrachtgever mag de zaken voordat de eigendom daarvan is overgegaan niet belasten, verbruiken, verkopen, afleveren of vervreemden. Safetel is gerechtigd bij niet nakoming van betalingsverplichting door opdrachtgever deze zaken terug te (doen) halen.

3.   De opdrachtgever die als wederverkoper optreedt zal alle zaken die onderworpen zijn aan het eigendomsvoorbehoud van Safetel mogen verkopen en doorleveren voor zover dat gebruikelijk is in het kader van de normale uitoefening van zijn bedrijf. Indien opdrachtgever (mede) uit door Safetel geleverde zaken een nieuwe zaak vormt, vormt opdrachtgever die zaak slechts voor Safetel en houdt opdrachtgever de nieuw gevormde zaak voor Safetel totdat opdrachtgever alle uit hoofde van de overeenkomst verschuldigde bedragen heeft voldaan. Safetel heeft in dat geval tot het moment van volledige voldoening door opdrachtgever alle rechten als eigenaar van de nieuw gevormde zaak.

4.   Rechten worden in voorkomend geval aan opdrachtgever steeds verleend of overgedragen onder de voorwaarde dat opdrachtgever de daarvoor overeengekomen vergoedingen tijdig en volledig betaalt.

5.   Safetel kan de in het kader van de overeenkomst ontvangen of gegenereerde zaken, producten, vermogensrechten, gegevens, documenten, databestanden en (tussen-)resultaten van de dienstverlening van Safetel onder zich houden, ondanks een bestaande verplichting tot afgifte, totdat opdrachtgever alle aan Safetel verschuldigde bedragen heeft voldaan.

6.   Opdrachtgever is niet gerechtigd voor het in artikel 12 lid 1 vermelde tijdstip de zaken aan derden te verkopen, in eigendom over te dragen en/of anderszins ter beschikking te stellen en/of te bezwaren.

7.   Op de afgeleverde zaken die door betaling in eigendom van opdrachtgever zijn overgegaan en zich nog in handen van opdrachtgever bevinden, vestigt opdrachtgever hierbij reeds een bezitloos pandrecht tot meerdere zekerheid van vorderingen van Safetel, anders dan de in artikel 3:92 lid 2 BW vermelde, die Safetel uit welke hoofde dan ook nog op opdrachtgever mocht hebben.

8.   Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken, dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de opdrachtgever verplicht Safetel zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.

9.   Opdrachtgever is verplicht de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaken met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbare eigendom van Safetel te bewaren. Opdrachtgever is verplicht de zaken voor de duur van het eigendomsvoorbehoud tegen brand-, ontploffing- en waterschade alsmede tegen diefstal en vernieling te verzekeren en de polissen van deze verzekeringen aan Safetel op eerste verzoek ter inzage te geven. Alle aanspraken van opdrachtgever op verzekeraar van de zaken uit hoofde van vermelde verzekeringen zullen, zodra Safetel zulks wenst, door opdrachtgever aan Safetel stil worden verpand tot meerdere zekerheid van de vorderingen van Safetel tegen opdrachtgever.

10. Indien zich een situatie voordoet als vermeld in artikel 18 lid 2 is Safetel gerechtigd de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaken terug te nemen met inbegrip van daartoe eventueel benodigde demontage. Opdrachtgever geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan Safetel of een door Safetel aan te stellen derde om, in alle gevallen waarin Safetel haar eigendomsrechten wenst uit te oefenen, al die plaatsen te betreden waar haar eigendommen zich zullen bevinden en die zaken aldaar mee te nemen. Opdrachtgever dient Safetel alle medewerking ter zake te verlenen.

11. Na terugneming van de zaken wordt opdrachtgever gecrediteerd voor de marktwaarde van de teruggenomen zaken, welke in geen geval hoger kan zijn dan de oorspronkelijke prijs, verminderd met de op de terugname gevallen kosten.

 

Artikel 13: Garanties

1.   Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld in de overeenkomst en/of in het bij de desbetreffende zaak afgegeven garanties- en servicecertificaat en onverminderd de hierna gestelde beperkingen, garandeert Safetel zowel de deugdelijkheid van de door haar geleverde zaak, als de kwaliteit van het daarvoor gebruikte en/of geleverde materiaal gedurende een periode van 3 maanden na factuurdatum dan wel 3 maanden na de datum van aflevering indien deze datum is gelegen vóór de factuurdatum.

2.   Safetel biedt geen uitgebreidere garantie op geleverde zaken dan de garantie (-voorwaarden) van de fabrikant/producent van deze zaken, zonder evenwel de rechten van de opdrachtgever voortvloeiend uit dwingendrechtelijke wetsbepalingen aan te tasten.

3.   Safetel is nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de zaken voor elke individuele toepassing door de opdrachtgever, noch voor eventuele adviezen ten aanzien van het gebruik of de toepassing van zaken.

4.   De onder de in artikel 13 lid 1 vermelde garantie vallende gebreken zullen door Safetel kosteloos worden weggenomen door reparatie of vervanging van de gebrekkige zaken, al dan niet in het bedrijf van Safetel, of door toezending van vervangende zaken, een en ander steeds ter vrije keuze van Safetel. Indien ingevolge deze garantiebepalingen zaken door Safetel worden vervangen, worden de te vervangen zaken desgewenst eigendom van Safetel. Op de vervangen zaken is geen nieuwe garantietermijn van toepassing en wordt garantie verleend binnen de oorspronkelijke garantietermijn.

5.   Alle kosten die uitgaan boven het vermelde in artikel 13 lid 2, waaronder begrepen transportkosten, reis- en verblijfskosten, alsmede kosten van demontage en montage zijn voor rekening van opdrachtgever. Garantiewerkzaamheden geschieden tijdens kantooruren van Safetel.

6.   Buiten de in artikel 13 lid 1 vermelde garantie vallen in ieder geval gebreken die optreden in, dan wel geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van:

  • de niet-nakoming van door Safetel dan wel fabrikant/producent aan het gebruik van de afgeleverde zaken verbonden voorschriften en/of instructies, dan wel het voorziene normaal gebruik;
  • normale slijtage;
  • toepasselijkheid van enig overheidsvoorschrift inzake de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen;
  • in overleg met opdrachtgever aangewende materialen of zaken;
  • materialen, samenstellingen, zaken, werkwijzen en constructies, voor zover op uitdrukkelijke instructie van opdrachtgever toegepast, alsmede van door of namens de opdrachtgever aangeleverde materialen of zaken;
  • door opdrachtgever of derden uitgevoerde toepassingen, bewerkingen of reparaties aan geleverde zaken en/of diensten;
  • blootstelling aan abnormale omstandigheden of anderszins onzorgvuldige behandeling door opdrachtgever of derden.

7.   Indien opdrachtgever niet, niet-behoorlijk of niet-tijdig voldoet aan enige verplichting die voor hem uit de met Safetel gesloten overeenkomst of uit een daarmee samenhangende overeenkomst voortvloeit, is Safetel tot geen enkele garantie, hoe ook genaamd, gehouden.

8.   Indien opdrachtgever zonder voorafgaande schriftelijke goedkeuring van Safetel tot herstel of andere werkzaamheden ter zake de geleverde zaken overgaat of doet overgaan, vervalt elke aansprakelijkheid van Safetel uit hoofde van garantie.

9.   Betreffende door Safetel uitgevoerde inspecties, beveiliging, advisering en soortgelijke verrichtingen wordt geen garantie gegeven.

10. Het beweerdelijk niet-nakomen door Safetel van haar garantieverplichtingen ontslaat opdrachtgever niet van de verplichtingen die voor hem voortvloeien uit enige met Safetel gesloten overeenkomst.

11. De in artikel 13 vermelde garantie is niet van toepassing op overeenkomsten betreffende tweedehands zaken, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

 

Artikel 14: Reclames en klachttermijnen

1.   Het geleverde (zaken en diensten) wordt geacht aan de overeenkomst te beantwoorden, behoudens tegenbewijs.

2.   Indien de opdrachtgever erin slaagt aan te tonen dat het geleverde niet aan de overeenkomst beantwoordt, is de opdrachtgever gehouden dit aan Safetel te melden en wel zo spoedig mogelijk na de ontdekking van het gebrek of nadat hij het gebrek redelijkerwijs had moeten ontdekken, doch uiterlijk binnen 7 dagen na voltooiing van de overeenkomst. Deze melding moet, indien zij mondeling is geschied, direct schriftelijk aan Safetel worden bevestigd.

3.   Het geleverde (ook zaken die in het kader van dienstverlening zijn verstrekt) dient in zijn geheel aanwezig te blijven en de opdrachtgever dient Safetel in de gelegenheid te stellen de zaken te bezichtigen.

4.   De opdrachtgever is gehouden te allen tijde zorgvuldig voor het behoud van zaken te zorgen.

5.   Retournering van het geleverde kan slechts geschieden na voorafgaande schriftelijke toestemming van
Safetel.

6.   Geringe afwijkingen van de geleverde zaken in afmeting, kleur, samenstelling, capaciteit, vorm en verpakking zullen voor opdrachtgever nimmer aanleiding vormen te reclameren als bedoeld in artikel 14 lid 2.

 

Artikel 15 Consumentenkoop op afstand

1.  Ingeval Safetel levert op grond van een koopovereenkomst gesloten via de webwinkel van Safetel of anderszins op afstand geldt een zichttermijn van 14 werkdagen. Binnen deze termijn kan de opdrachtgever de bestelling zonder opgave van reden annuleren. De opdrachtgever kan dit doen door het geleverd product retour te zenden aan Safetel op het bovenvermelde adres. Bij terugzending dient de zending voldoende te zijn gefrankeerd. Terugzending is voor rekening en risico van de opdrachtgever. De betaalde koopprijs wordt binnen 30 dagen na ontvangst en acceptatie door Safetel van het teruggezonden product terugbetaald.

2.  Retourzendingen waarbij het product is beschadigd en/of de verzegeling van het product is verbroken worden niet geaccepteerd.

 

Artikel 16: Aansprakelijkheid van Safetel; vrijwaring

1.   De totale aansprakelijkheid van Safetel wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (exclusief BTW). Indien de overeenkomst hoofdzakelijk een duurovereenkomst is met een looptijd van meer dan één jaar, wordt de voor de overeenkomst bedongen prijs gesteld op het totaal van de vergoedingen (exclusief BTW) bedongen voor één jaar. In geen geval zal de totale vergoeding voor directe schade echter meer bedragen dan € 25.000,00 (vijfentwintig duizend euro). Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

a.      redelijke kosten die opdrachtgever zou moeten maken om de prestatie van Safetel aan de overeenkomst te laten beantwoorden; deze vervangende schade wordt echter niet vergoed indien de overeenkomst door of op vordering van opdrachtgever wordt ontbonden;

b.      redelijke kosten, gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op directe schade in de zin van deze voorwaarde;

c.      redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van direct schade in de zin van deze voorwaarden.

2.  Safetel is nimmer aansprakelijk voor schades, welke bij de toegepaste wijze van werken niet te vermijden zijn, indien door of namens de cliënt geen schriftelijke bezwaren zijn geuit tegen de wijze van werken, of indien door of namens de cliënt of door de omstandigheden geëiste spoed tot deze wijze van werken dwingt.

3.   Safetel is nimmer aansprakelijk voor schade indien opdrachtgever onvoldoende of onjuiste informatie heeft verstrekt op grond waarvan de door Safetel te verrichte diensten of werkzaamheden zijn vastgelegd en uitgevoerd. Safetel is evenmin aansprakelijk voor onjuistheden of onvolledigheden die zijn ontstaan bij het doorgeven of toezenden van gegevens, vertragingen of fouten in de transmissie van gegevens, communicatiestoornissen, problemen bij het bereiken van de door opdrachtgever opgegeven personen, (de gevolgen van) computer-, software, semafoon-, telefoon- of telefaxstoringen, programmeringsfouten, storingen of verbrekingen van een vaste lijnverbinding, waar dan ook door veroorzaakt.

4.  Safetel is niet aansprakelijk voor schade indien opdrachtgever zich tegen de schade heeft verzekerd dan wel zich redelijkerwijze had kunnen verzekeren. Opdrachtgever vrijwaart Safetel voor aanspraken van verzekeraars dienaangaande. 

5.  De aansprakelijkheid van Safetel door schade door dood of lichamelijk letsel of wegens materiële beschadiging van  zaken bedraagt totaal nimmer meer dan het door Safetel ter zake verzekerde bedrag.

6.   Aansprakelijkheid van Safetel voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, schade als gevolg van aanspraken van afnemers van opdrachtgever, schade verband houdende met het gebruik van door opdrachtgever aan Safetel voorgeschreven zaken, materialen of software van derden, schade verband houdende met de inschakeling van door opdrachtgever aan Safetel voorgeschreven toeleveranciers en alle andere vormen van schade dan genoemd in artikel 16 lid 1 en 16 lid 2, uit welke hoofde dan ook, is uitgesloten.

7.   De in voorafgaande leden van dit artikel 16 genoemde beperkingen komen te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet van Safetel en diens leidinggevenden.

8.   De aansprakelijkheid van Safetel wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst, ontstaat in alle gevallen slechts indien opdrachtgever Safetel onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, waarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming wordt gesteld, en Safetel ook na die termijn toerekenbaar tekort blijft schieten in de nakoming van haar verplichtingen. De ingebrekestelling dient een zo volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Safetel in staat is adequaat te reageren.

9.   Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat opdrachtgever de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Safetel meldt. Iedere vordering tot schadevergoeding tegen Safetel vervalt door het enkele verloop van 2 maanden na het ontstaan van de vordering.

10. Opdrachtgever vrijwaart Safetel voor alle aanspraken van derden wegens productaansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een product, materiaal, software, fabrikaat, halffabricaat, grondstof of onderdeel en/of instructie daarvan behoudens indien en voor zover opdrachtgever bewijst dat de schade juist daardoor is veroorzaakt.

11. Het bepaalde in dit artikel geldt ook ten gunste van alle (rechts)personen en dieren waarvan Safetel zich ter uitvoering van de overeenkomst bedient.

 

Artikel 17: Overmacht

1.   Onder overmacht wordt verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende omstandigheden waarop Safetel geen invloed heeft en waardoor de nakoming van verplichtingen jegens de opdrachtgever geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van verplichtingen in redelijkheid niet kan worden gevergd, ongeacht of die omstandigheid ten tijde van het sluiten van de overeenkomst te voorzien was.

2.   Wanneer Safetel door overmacht in de nakoming van haar verplichtingen wordt belemmerd, is Safetel niet gehouden aan enige termijn en tevens bevoegd de door haar gesloten overeenkomst geheel of ten dele op te schorten voor de duur van de overmacht toestand. Safetel verplicht zich de opdrachtgever hiervan zo snel mogelijk op de hoogte te stellen, teneinde de schade voor de opdrachtgever zo veel mogelijk te beperken. Indien nakoming van de verplichtingen uit de overeenkomst door overmacht niet (langer) mogelijk is, is Safetel gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen en zal Safetel ter zake van het beëindigen van de overeenkomst nimmer gehouden zijn schadevergoeding aan de opdrachtgever te betalen.

3.   Een beroep op overmacht kan ook worden gedaan indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Safetel de verbintenis zal moeten nakomen.

4.   Indien Safetel bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde of uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst. Dit geldt evenwel niet als het reeds uitgevoerde of uitvoerbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

                             

Artikel 18: Opschorting en ontbinding

1.   Ingeval van verhindering tot nakoming van de overeenkomst ten gevolge van overmacht is Safetel gerechtigd om hetzij de uitvoering van de overeenkomst voor ten hoogste 6 maanden op te schorten, hetzij de overeenkomst (gedeeltelijk) te ontbinden zonder de verplichting van Safetel tot enige schadevergoeding.

2.   Indien opdrachtgever niet, niet-behoorlijk of niet-tijdig voldoet aan enige verplichting die voor hem uit de met Safetel gesloten overeenkomst of uit daarmee samenhangende overeenkomsten voortvloeit, dan wel indien goede grond bestaat te vrezen dat opdrachtgever niet in staat is of niet in staat zal zijn om aan zijn contractuele verplichtingen jegens Safetel te voldoen, alsmede in geval van faillissement, surseance van betaling, stillegging, liquidatie of (gedeeltelijke) overdracht van de onderneming van opdrachtgever, waaronder begrepen de overdracht van een belangrijk deel van zijn vorderingen, alsmede indien beslag ten laste van opdrachtgever wordt gelegd en dit beslag niet binnen redelijk korte termijn is opgeheven, is Safetel gerechtigd om zonder ingebrekestelling de uitvoering van elk dezer overeenkomsten voor ten hoogste 6 maanden op te schorten, hetzij deze (gedeeltelijk) te ontbinden, zulks zonder gehoudenheid van Safetel tot enige schadevergoeding en onverminderd de Safetel verder toekomende rechten.

3.   Indien zich omstandigheden voordoen met betrekking tot personen en/of materialen waarvan Safetel zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient of zich pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk dan wel dan wel der mate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt dat naleving ervan in redelijkheid niet meer kan worden gevergd, is Safetel bevoegd de overeenkomst te ontbinden.

 

Artikel 19: Beëindiging van de overeenkomst

1.   Aan elk der partijen komt de bevoegdheid tot ontbinding van de overeenkomst slechts toe, indien de andere partij, steeds in alle gevallen na een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn wordt gesteld voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van wezenlijke verplichtingen uit de overeenkomst.

2.   Indien een overeenkomst welke naar zijn aard en inhoud niet door volbrenging eindigt, voor onbepaalde tijd is aangegaan, kan deze door elk der partijen na goed overleg en onder opgave van redenen door schriftelijke opzegging worden beëindigd. Indien tussen partijen geen uitdrukkelijke opzegtermijn is overeengekomen, dient bij de opzegging een redelijke termijn in acht te worden genomen. Partijen zullen wegens opzegging nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.

3.   In afwijking van wat de wet daaromtrent door middel van regelend recht heeft bepaald, kan de opdrachtgever een overeenkomst slechts opzeggen in de gevallen geregeld in deze algemene voorwaarden.

4.   Elk der partijen kan de overeenkomst zonder ingebrekestelling met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk schriftelijk beëindigen, indien de wederpartij -al dan niet voorlopig- surseance van betaling wordt verleend, indien ten aanzien van de wederpartij faillissement wordt aangevraagd of indien de onderneming van de wederpartij wordt geliquideerd of beëindigd anders dan ten behoeve van reconstructie op samenvoeging van ondernemingen. Safetel is wegens deze beëindiging nimmer tot enige restitutie van reeds ontvangen gelden dan wel tot schadevergoeding gehouden.

5.   Indien opdrachtgever op het moment van de ontbinding als bedoeld in artikel 18 lid 1 reeds prestaties ter uitvoering van de overeenkomst heeft ontvangen, zullen deze prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichtingen geen voorwerp van ongedaan making zijn, tenzij opdrachtgever bewijst dat Safetel ten aanzien van die prestaties in verzuim is. Bedragen die Safetel voor de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen zij ter uitvoering van de overeenkomst reeds naar behoren heeft verricht of geleverd, blijven met inachtneming van het in de vorige volzin bepaalde onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.

6.   Indien Safetel op het moment van de ontbinding als bedoeld in artikel 18 lid 1 reeds met de vervaardiging van een klant specifiek product is begonnen en/of klant specifiek product(en) en/of etiketten, verpakkingen, etc. daarvan in voorraad heeft, moet opdrachtgever deze zaken afnemen en conform de overeenkomst c.q. gebruikelijke prijzen bij Safetel betalen.

 

Artikel 20: Uitvoering van dienstverlening

1.   De in artikelen 20 en 21 vermelde bepalingen inzake dienstverlening zijn naast de algemene bepalingen van deze algemene voorwaarden van toepassing indien Safetel diensten verleent zoals advisering, programmering, installatie (van soft –, firm-, en/of hardware) en ondersteuning. Deze bepalingen laten alle  andere bepalingen opgenomen in deze algemene voorwaarden onverlet.

2.  Safetel zal zich naar beste kunnen inspannen de dienstverlening met zorg uit te voeren, in voorkomend geval overeenkomstig de met opdrachtgever schriftelijk vastgelegde afspraken en procedures. Alle diensten van Safetel worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis, tenzij en voor zover in de schriftelijke overeenkomst Safetel uitdrukkelijk een resultaat is toegezegd en het betreffende resultaat tevens met voldoende bepaaldheid is omschreven. Alle eisen die door opdrachtgever aan diensten worden gesteld, moeten met Safetel nadrukkelijk zijn overeengekomen.

3.  Indien is overeengekomen dat de dienstverlening in fasen zal plaatsvinden, is Safetel gerechtigd de aanvang van de diensten die tot een fase behoren uit te stellen totdat opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

4.  Slechts indien dit schriftelijk uitdrukkelijk is overeengekomen, is Safetel gehouden bij de uitvoering van de dienstverlening tijdige en verantwoord gegeven aanwijzingen van opdrachtgever op te volgen. Safetel is niet verplicht aanwijzingen op te volgen die de inhoud of omvang van de overeengekomen dienstverlening wijzigen of aanvullen; indien dergelijke aanwijzingen echter worden opgevolgd, zullen de desbetreffende werkzaamheden worden vergoed conform artikel 21.

5.   Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Safetel het recht bepaalde diensten te laten verrichten door derden.

6.  Bij gebreke van een uitdrukkelijk overeengekomen factureringsschema zijn alle bedragen die betrekking hebben op door Safetel verleende diensten eens per kalendermaand achteraf verschuldigd.

7.   Opdrachtgever verplicht zich om Safetel in de gelegenheid te stellen de overeenkomst uit te voeren onder condities die voldoen aan de wettelijke veiligheidseisen en andere overheidsvoorschriften. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle informatie en (hulp)materialen, waarvan Safetel aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Safetel wordt verstrekt. Indien opdrachtgever niet tijdig aan deze verplichting voldoet, heeft Safetel het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of extra kosten die voortvloeien uit de nalatigheid van opdrachtgever, waaronder kosten van het door Safetel zelf verkrijgen van die middelen, volgens gebruikelijke tarieven aan opdrachtgever in rekening te brengen.

8.  De dienstverlening door Safetel is beperkt tot de diensten genoemd in de overeenkomst en de - voor zover van toepassing - object gebonden werkinstructies die in onderling overleg door opdrachtgever en Safetel worden opgesteld.

 

Artikel 21: Wijziging en meerwerk

1.   Indien Safetel op verzoek of met voorafgaande instemming van opdrachtgever werkzaamheden of andere prestaties heeft verricht die buiten de inhoud of omvang van de overeengekomen dienstverlening vallen, zullen deze werkzaamheden of prestaties door opdrachtgever worden vergoed volgens de gebruikelijke tarieven van Safetel. Van meerwerk is eveneens sprake indien een analyse, een ontwerp of specificaties worden uitgebreid of gewijzigd. Safetel is nimmer verplicht aan een dergelijk verzoek te voldoen en hij kan verlangen dat daarvoor een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst wordt gesloten.

2.  Opdrachtgever aanvaardt dat door de werkzaamheden of prestaties als bedoeld in artikel 21.1 het overeengekomen of verwachte tijdstip van voltooiing van de dienstverlening, en de wederzijdse verantwoordelijkheden van opdrachtgever en Safetel, kunnen worden beïnvloed. Het feit dat zich tijdens de uitvoering van de overeenkomst (de vraag naar) meerwerk voordoet, is voor opdrachtgever nimmer grond voor ontbinding of beëindiging van de overeenkomst.

3.  Voor zover voor de dienstverlening een vaste prijs is afgesproken, zal Safetel opdrachtgever desgevraagd tevoren schriftelijk informeren over de financiële consequenties van die extra werkzaamheden of prestaties.

 

Artikel 22: Geheimhouding

1.  Safetel en opdrachtgever zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk indien dit door een partij is medegedeeld of voortvloeit uit de aard van de informatie.

 

Artikel 23: Aansprakelijkheid van Safetel; vrijwaring

1.  Voor schade die het gevolg is van de omstandigheid dat sleutels, die in het kader van de uitvoering van de overeenkomst aan Safetel zijn toevertrouwd, door Safetel zijn kwijt geraakt, is de aansprakelijkheid beperkt tot een bedrag van             € 2.500,00 per gebeurtenis, met een maximum van € 10.000,00 per opdrachtgever per jaar.

2.  Opdrachtgever vrijwaart Safetel voor aanspraken van derden jegens Safetel ter zake van verlies van of schade aan objecten en zaken waarvoor Safetel diensten verricht. Voorts vrijwaart opdrachtgever Safetel van vorderingen van personeel ((hulp-) personen al dan niet in dienst) van Safetel tot vergoeding van schade geleden door dat personeel in de uitvoering van de werkzaamheden c.q. tijdens het verrichten van diensten ten behoeve van opdrachtgever, tenzij die schade in belangrijke mate het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van dat personeel.

 

Artikel 24: Toepasselijk recht en geschillen

1.   Op alle aanbiedingen, overeenkomsten of wel de gehele rechtsverhouding tussen Safetel en een opdrachtgever/wederpartij is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

2.   De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag ‘Convention of the Internationale Sale of Goods 1980’ is uitdrukkelijk uitgesloten.

3.   Indien en voor zover enig onderdeel of enige bepaling van deze algemene voorwaarden in strijd zou blijken te zijn met enige dwingende bepalingen van nationale of internationale wetgeving, zal deze als niet overeengekomen worden beschouwd en zullen deze algemene voorwaarden voor het overige partijen blijven binden.

4.   Indien een geschil aan een gerechtelijke instantie wordt voorgelegd is uitsluitend de Rechtbank Limburg, Locatie Maastricht bevoegd om over het geschil te oordelen. Safetel behoudt zich het recht voor om in voorkomend geval het geschil voor te leggen aan de rechter van de vestigingsplaats van de opdrachtgever.